Унутрашња организација суда

 

Послови у вези унутрашње организације суда одвојени су од радњи суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

 

Основни пропис који уређује унутрашњу организацију и рад суда, јесте Судски пословник, чијом се доследном применом обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

 

О спровођењу и правилној примени Судског пословника стара се председник суда издавањем наредби и упутстава. Примену Пословника надзире министарство надлежно за послове правосуђа, преко лица овлашћеног за надзор.

 

У објашњавању унутрашње организације суда, за странке је од значаја разликовање више целина:

 

  1. ПРЕДСЕДНИК СУДА
  2. СУДСКА УПРАВА
  3. СУДСКА ОДЕЉЕЊА
  4. ПИСАРНИЦА

 

Сви послови организују се тако да суд своју функцију може остваривати законито, благовремено и ефикасно, као и да се странкама олакша обављање послова у суду, те омогући да што пре и са што мање трошкова остваре права која им по закону припадају.