Судско особље


У Основном суду у Крушевцу,  има  115 запослених. Од укупног броја запослених 26 су судије (укључујући и председника суда).

 

Судско особље једног суда чине запослени у том суду, односно судије, судијски помоћници, записничари, уписничари, достављачи, референти, информатичари, правосудни стражари, чистачице и други радници.

 

        - СУДИЈЕ
        - СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ
        - ОСТАЛО СУДСКО ОСОБЉЕ

 

Годишњим распоредом послова одређује се број одељења и већа и судија којих чине: председници одељења и већа и судије које ће их замењивати као и потребан број судијских помоћника. Распоредом послова одређује се судско особље за рад у писарници и другим организационим јединицама суда.

 

Председник суда по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова за наредну годину и саопштава га на седници свих судија до 01.децембра. Утврђени годишњи распоред послова може се у току године променити због избора новог судије, дужег одсуства судије или упражњеног судијског места.

 

Годишњи распоред послова је јаван, односно садржи информације које су од јавног значаја, тако да га Основни суд објављује на овим интерент страницама, као и огласној табли суда, а све у циљу обезбеђивања јавности свог рада.