Судске таксе
 
Судске таксе се плаћају у поступку пред судом. По одредбама Закона о судским таксама који је ступио на снагу 29.12.2015. године и таксене тарифе која је
његов саставни део.
 
Таксе прописане Законом о судским таксама плаћају лица по чијем предлогу или у чијем интересу се предузимају радње у судском поступку, а за који је
наведеним законом утврђено плаћање таксе.
 
За поднеске и записнике који замењују поднеске, таксу је дужно да плати лице које је и подноси, односно лице на чији захтев се саставља записник.
 
За одлуку првостепеног суда таксу је дужан да плати тужилац, односно предлагач, а судско поравнање таксу су дужне да плате обе стране, уколико у поравнању
није другачије уговорено.
 
За одлуку другостепеног суда и за одлуку по вандредном правном средству, судску таксу је дужан да плати подносилац жалбе, односно лице у чијем интересу је
покренут поступак по вандредном правном средству.
 
Када су, у скалду са Законом о судским таксама, таксу дужна да плате два или више лица заједно, њихова обавеза је солидарна.
 
Обавеза плаћања таксе настаје у време како је прописано одребом члана 3 Закона о судским таксама.
 
Такса се плаћа најкасније у року од 8 дана од дана настанка таксене обавезе, ако Законом о судским таксама није другачије одређено.
 
Таксе предвиђеном Таксеном тарфиом плаћају у судским таксеним маркама по правилу у износу до 5.000 динара, при чему се таксене марке лепе на поднеску или
на судском спису и поништавају, а у износу преко 5.000 динара, таксене марке плаћају се у готовом новцу, на прописани рачун и потврда о уплати прилаже се уз
поднесак за који је такса плаћена.
 
Недовољно плаћена или неплаћена такса не задржава ток судског поступка, ако Законом о судским таксама није другачије одређено.
 
 
Поступак за наплату неплаћене таксе регулисан је одредбама члана 37 до 42 Закона о судским таксама.
 
 
Наплата таксе застарева у року од 3 године по истеку календарске године у којој је настала таксена обавеза.
 
 
Текући рачуни Основног суда у Крушевцу
 
 
 
Судске таксе: 840-29657845-37
 
Модел: 97 Позив на број: 39 - 052

 
 
Трошкови кривичног поступка, паушали, новчане казне, одузета имовинска корист: 840-29623845-90
 
Модел: 97 Позив на број: 39 - 052
 
 
 
Судски депозит: 840-277802-49
 
Модел: 97 Позив на број: 39 - 052