Судска писарница


Судска писарница врши пријем писмена и административно-техничке послове у вези са предметима из надлежности Основног суда у Крушевцу, а нарочито вођење уписника, формирање и расподела предмета, чување предмета, послове архиве и експедиције, састављање извештаја о раду судија.


Радом судске писарнице Основног суда у Крушевцу руководи управитељ судске писарнице                           Бојан Милошевић, канцеларија број 13, у згради седишта суда у Крушевцу;


Писарница Основног суда у Крушевцу има следеће одсеке:

 

- одсек за пријем и експедицију поште, канцеларија за пријем поште у седишту суда налази се приземљу судске зграде (носи јасну ознаку "ПРИЈЕМ"), док се канцеларија за експедицију поште у седишту суда налази на првом спрату, број 9 судске зграде у Крушевцу;

- одсек за овере, канцеларија за оверу у седишту суда налази се у приземљу судске зграде у Крушевцу (носи јасну ознаку "ОВЕРЕ");

- парнични одсек, шеф парничног одсека је Сања Величковић, канцеларија број 15 у згради седишта суда у Крушевцу;

- кривични одсек, шеф кривичног одсека је Драгана Радосављевић, канцеларија број 14, у згради седишта суда у Крушевцу;

- ванпарнични одсек, шеф одсека је Сузана Вукојичић Ђорђевић, канцеларија број 16 у згради седишта суда у Крушевцу;

- извршни одсек, шеф извршног одсека је Саша Јовановић, канцеларија број 36, у згради седишта суда у Крушевцу;

 


Судска писарница у Судској јединици


Административно-технички послови у вези са предметима обављају се како у седишту суда, тако и у судској јединици, и то у вези са предметима који се воде у тој судкој јединици. Посебно треба напоменути да се у судској јединици налазе и одељења пријема и експедиције поште, као и одељење овере.


    Судска јединица у Варварину, контакт телефон 037/787-193 (централа)
   
Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Основном суду у Крушевцу, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској писарници, у радно време суда предвиђено за рад са странкама.


Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Судској јединици Основног суда у Крушевцу, можете добити у одсецима судске писарнице судске јединице, лично или телефонским путем.


Преко посебне интернет презентације, можете добити информације о судским предметима свих судова у Републици Србији, у вези којих постоји електронска евиденција : Портал судова Србије - ТОК ПРЕДМЕТА


Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником.


О основаности захтева за увид и фотокопирање списа предмета одлучује поступајући судија, а ако се захтев односи на архирвирани спис предмета, о поднетом захтеву одлучује председник суда.