Судска одељења


Судска одељења јесу организационе јединице у којима се обављају суђења и одлучивања по предметима из одређене правне материје.

 

У Основном суду у Крушевцу се образују:

 

I     КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

II    ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

III   ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ СПОРОВЕ

IV   ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

V    ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ ( У ОКВИРУ КРИВИЧНОГ И ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА)

VI  ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ ( У ОКВИРУ КРИВИЧНОГ И ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА)


Судска одељења, њихов састав и председнике одређује председник суда путем годишњег распореда послова.

Радом судских одељења руководи председник одељења, који се старају да се послови обављају благовремено, уредно, ефикасно и једнообразно.