Надлежност Основног суда у Крушевцу

 

Основни суд у Крушевцу је надлежан да поступа на територији Расинског округа, који поред Града Крушевца, обухвата још и општине Варварин и Ћићевац.

 

Седиште Основног суда јесте у Граду Крушевцу.

 

На територији општина Варварин и Ћићевац поступа Судска једница у Варварину.

 

У судској јединици се предузимају све судске радње из парничне, извршне и ванпарничне правне области, а из кривичне области само изузетно. У судској јединици обављају се послови овере потписа, преписа и рукописа, а организоване су службе пријема, писарнице и друге пратеће службе.

 

Основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

 

Основни суд у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд. Основни суд у првом степену суди у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

 

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

 

Надлежни другостепени судови за Основни суд у Крушевцу јесу Виши суд у Крушевцу и Апелациони суд у Крагујевцу.

 

Виши суд у Крушевцу одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Крушевцу о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног и у скраћеном кривичном поступку, као и на решења у грађанскоправним споровима, на пресуде у споровима мале вредности, као и о жалбама на одлуке донете у ванпарничним поступцима овог суда.

 

Апелациони суд у Крагујевцу одлучује по жалбама на одлуке Основног суда у Крушевцу у кривичном поступку и грађанскоправним споровима, ако за одлучивање по жалби није надлежан Виши суд у Крушевцу.