СУДИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У КРУШЕВЦУ

 

Председник 111

 

ПРЕДСЕДНИК СУДА

СЛОБОДАН Н. ИВАНОВИЋ

 

 

 

 

Гоцманац Рада
Цветковиц Владан Мирјана Павиц
ГОЧМАНАЦ РАДА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА
 
ЦВЕТКОВИЋ ВЛАДАН
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА
 
МИРЈАНА ПАВИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА
 
Верица Арсиц Бјелица Јована ДРАГАНА БОГОЈЕВИЦ
АРСИЋ ВЕРИЦА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
БЈЕЛИЦА ЈОВАНА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
БОГОЈЕВИЋ ДРАГАНА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
Дамњановиц Ана Миливоје Димитријевиц судија дУСАН ДЈЕРКОВИЦ
ДАМЊАНОВИЋ АНА
СУДИЈА
ИЗВРШНОГ ОДЕЉЕЊА
 
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
СУДИЈА
КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
ЂЕРКОВИЋ ДУШАН
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
Ксенија Дјордјевиц Јанковиц Драгана Коциц Александар
ЂОРЂЕВИЋ КСЕНИЈА
СУДИЈА
ИЗВРШНОГ ОДЕЉЕЊА
 
ЈАНКОВИЋ ДРАГАНА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
КОЦИЋ АЛЕКСАНДАР
СУДИЈА
КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
Мирјана Лазиц Раицевиц Мајсторовиц Биљана Катарина Маниц
ЛАЗИЋ РАИЧЕВИЋ МИРЈАНА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
МАЈСТОРОВИЋ БИЉАНА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
МАНИЋ КАТАРИНА
СУДИЈА
ОДЕЉЕЊА РАДНИХ СПОРОВА
 
Младен Мијатовиц Миладиновиц Елеонора Миљковиц Драгиса
МИЈАТОВИЋ МЛАДЕН
СУДИЈА
КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
МИЛАДИНОВИЋ ЕЛЕОНОРА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
МИЉКОВИЋ ДРАГИША
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
Радовиц Дусан Рогановиц Јасмина судија парницног одељења Савковиц Небојса
РАДОВИЋ ДУШАН
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
РОГАНОВИЋ ЈАСМИНА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
САВКОВИЋ НЕБОЈША
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
Дивна Стосиц Славица Франгес Цакиц Сузана
СТОШИЋ ДИВНА
СУДИЈА
ПАРНИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
ФРАНГЕШ СЛАВИЦА
СУДИЈА
ОДЕЉЕЊА РАДНИХ СПОРОВА
 
ЦАКИЋ СУЗАНА
СУДИЈА
КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
 
     
     

 

Судије

 

Судије се распоређују ради обављања послова у судска одељења.

 

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Судија за претходни поступак

 

Као судија за претходни поступак, у предметима са ознаком “КПП Пов” и “КПП Пов1”, предметима у којима се, по предлогу тужиоца, доносе наредбе прописане одредбама ЗКП, као и налози, прописани одредбама члана 286. став 3 ЗКП, искључиво ће поступати председник суда, судија Слободан Ивановић, кога ће у његовом одсуству замењивати судија за претходни поступак Сузана Цакић, а у њиховом одсуству поступаће, као судија за претходни поступак, судије Миливоје Димитријевић и Младен Мијатовић.

 

За судију за претходни поступак, у предметима са ознаком “КПП” и “КПП р”, одређује се судија Сузана Цакић, коју ће замењивати судије Миливоје Димитријевић и Младен Мијатовић. Судија за претходни поступак ће поступати и као судија појединац, одлучујући у поступку до подношења оптужног предлога.

 

Послове на приправности (дежурству) обављаћепредседник суда Слободан Ивановић и судије Сузана Цакић, Младен Мијатовић, Миливоје Димитријевић и Александар Коцић, према месечном распореду дежурстава који утврди председник суда или председник кривичног одељења по овлашћењу председника суда.

 

У дане и време када суд не ради, поред судија за претходни поступак и судија кривичног одељења, можеда дежура и буде у приправности и судско особље (за пријем писмена, у писарници, доставној служби, дактилобироу, возном парку и др.) за спровођење радњи које се по одредбама процесних закона сматрају хитним или нарочито хитним, према посебном распореду који благовремено одреди председник суда или председник кривичног одељења, а водећи рачуна о економичности, и само у случајевима изузетне хитности.

 

У већа Кривичног одељења се распоређују:

 

1. судија Сузана Цакић

2. судија Младен Мијатовић

3. судија Миливоје Димитријевић

4. судија Рада Гочманац

5. судија Александар Коцић

 

За председника кривичног одељењапоставља сесудија Сузана Цакић, коју замењује судија Младен Мијатовић. Председник одељења ће се старати да се послови обављају у складу са законом, благовремено, уредно и једнообразно.

 

За обилазак притворених лица по решењима овога суда одређује се судија Младен Мијатовић, когаће замењивати судија Александар Коцић.

 

Председници првог, другог и петог; трећег и четвртог већа, међусобно ће се замењивати.

 

За судију за извршење кривичних санкција одређује се председник суда, судија Слободан Ивановић,кога ће замењивати судија Владан Цветковић а у случају њиховог одсустваили спречености, судије Сузана Цакић и Рада Гочманац.

 

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ВАН ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

(ванпретресно веће-према одредби члана 21. став 4. ЗКП-а)

 

У кривичном већу за одлучивање ван главног претреса, поступаће:

1. председник суда, судија Слободан Ивановић, као председник већа.

2. судија Рада Гочманац први заменик председника већа.

3. судија Сузана Цакић, други заменик председника већа.

4. судија Младен Мијатовић, члан већа.

5. судија Александар Коцић, члан већа.

6. судија Миливоје Димитријевић, члан већа.

 

У случају немогућности формирања кривичног већа од председника суда и судија кривичног одељења, чланови овог већа ће се, по посебној одлуци председника суда или његовог заменика, одредити и од судија из састава грађанског одељења, с тим што ће се обезбедити да председник и први члан већа буду председник суда и судија кривичног одељења.

 

У дане и време када суд не ради, председник већа и чланови већа из члана 21. став 4. Законика о кривичном поступку могу бити дежурни и у приправности ради поступања у предметима у којима се окривљени саслушава у смислу члана 212. ЗКП-а, односно да доноси одлуке о томе да ли претходно донето решење о притвору остаје на снази а у суду, ради претходно изнетог, може бити бити дежурно и у приправности и судско особље (записничар у ванрасправном већу, судијски помоћници у судској управи и судијски помоћници у ванрасправном већу ). Наведено веће, према потреби и могућностима, формираће председник суда или заменици председника већа, по овлашћењу председника суда.

 

 

 


ПАРНИЧНО “П” и “П2” ОДЕЉЕЊЕ

 

У већа Парничног одељења“П” распоређују се :

1. судија Верица Арсић.

2. судија Владан Цветковић.

3. судија Елеонора Миладиновић

4. судија Мирјана Павић

5. судија Јасмина Рогановић

6. судија Биљана Мајсторовић

7. судија Драгана Јанковић

8. судија Јована Бјелица

9. судија Драгана Богојевић

10. судија Душан Радовић

11. судија Мирјана Лазић Раичевић

12. судија Драгиша Миљковић

13. судија Небојша Савковић

14.

15. судија Душан Ђерковић

16. судија Дивна Стошић

 

За председника грађанског одељења поставља се судија Верица Арсић, коју замењује судија. Драгана Јанковић. Председник одељења ће се старати да се послови обављају у складу са законом, благовремено, уредно и једнообразно.

 

Судије Мирјана Павић, Драгана Богојевић, Душан Ђерковић и Дивна Стошић ће стално поступати у Судској јединици у Варварину, а по потреби и на целом подручју суда.

 

Председници првог и трећег; другог и једанаестог; четвртог и петнаестог; деветог и шеснаестог; петог и седмог; шестог и осмог, дванаестог и тринаестог; десетог и четрнаестог већа међусобно ће се замењивати.

 

У специјализована већа за породичне спорове "П2” распоређују се:

1. судија Верица Арсић

2. судија Владан Цветковић

3. судија Елеонора Миладиновић

4. судија Мирјана Павић

5. судија Јасмина Рогановић

6. судија Биљана Мајсторовић

7. судија Драгана Јанковић

8. судија Јована Бјелица

9. судија Драгана Богојевић

10. судија Душан Радовић

11. судија Мирјана Лазић Раичевић

12. судија Драгиша Миљковић

13. судија Небојша Савковић

14.

15. судија Душан Ђерковић

16. судија Дивна Стошић

 

Судије Мирјана Павић, Драгана Богојевић, Душан Ђерковић и Дивна Стошић ће стално поступати у Судској јединици у Варварину, а по потреби и на целом подручју суда.

 

Председници првог и трећег; другог, десетог и једанаестог; четвртог и петнаестог; деветог и шеснаестог; петог и седмог; шестог и осмог, дванаестог и тринаестог већа међусобно ће се замењивати.

 

 

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА”П1”

 

Одељење радних спорова има 3 већа и то:

1. судија Славица Франгеш.

2. судија Катарина Манић

3. судија Дивна Стошић

 

За председника одељења радних спорова поставља се судија Славица Франгеш, коју замењује судија Катарина Манић. Председник одељења ће се старати да се послови обављају у складу са законом, благовремено, уредно и једнообразно.

 

Судије Славица Франгеш иКатарина Манић ће стално поступати у седишту суда, а по потреби на целом подручју суда, и међусобно ће се замењивати.

 

Судија Дивна Стошићће стално поступати у Судској јединици у Варварину, а по потреби на целом подручју суда. У случају одсутности и немогућности поступања, замењиваће је судија Драгана Богојевић.

 

 


ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ

 

У Извршно одељењераспоређују се:

 

1. судија Ксенија Ђорђевић

 

2. судија Ана Дамњановић

3. судија Душан Ђерковић

 

За председника извршног одељења поставља се судија Ана Дамњановић, коју замењује судија Душан Ђерковић. Председник одељења ће се старати да се послови обављају у складу са законом, благовремено, уредно и једнообразно.

 

Судије Ксенија Ђорђевић и Ана Дамњановић међусобно ће се замењивати.

 

Судија Душан Ђерковић ће стално поступати у Судској јединици у Варварину, а по потреби и на целом подручју суда. У случају одсутности и немогућности поступања, замњењиваће га судија Дивна Стошић.

 

Све извршне судије вршиће стални надзор над радом судских извршитеља, који поступају по њиховим предметима.

 

За одлучивање о приговору на решења о извршењу, сходно одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС” бр.106/15), формирају се, за цело подручје Основног суда у Крушевцу, следећа већа састављена од троје судија овог суда:

 


I Веће:

 

судија Драгана Јанковић, председник већа.

судија Душан Радовић, члан већа.

судија Мирјана Лазић Раичевић, члан већа.


II Веће


судија Верица Арсић, председник већа.

судија Владан Цветковић, члан већа.

судија Биљана Мајсторовић, члан већа.


III Веће


судија Елеонора Миладиновић председник већа.

судија Небојша Савковић, члан већа.

судија Јасмина Рогановић, члан већа.


IV Веће


судија Мирјана Павић, председник већа.

судија Драгана Богојевић члан већа.

судија Дивна Стошић, члан већа.

 

 

Председнику и члановима I, II и III већа, равномерно ће се распоређивати предмети у седишту суда.

 

Председнику и члановима IV већа, равномерно ће се распоређивати предмети у Судској јединици у Варварину.

 

Председника већа замењује наредни члан истог већа.

 

У случају оправдане одсутности или спречености судија, попуна чланова ИП већа до пуног састава вршиће се члановима наредног већа.

 


ПРИПРЕМНО ОДЕЉЕЊЕ

 

У оквиру кривичног и парничног одељења Основног суда у Крушевцу, формира се припремно одељење ради испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање о правним лековима, као и за обављање других послова по посебном налогу председника суда.

 


У припремно одељење формирано у оквиру кривичног одељења распоређује се судијски помоћници Весна Милосављевић и Дијана Петровић, који ће поступати по упутствима и надзором председника кривичног одељења.

 

У припремно одељење формирано у оквиру грађанског одељења распоређују се судијски помоћници Душан Ђерковић и Зорана Ђорђевић, који ће поступати по упутствима и надзором председника грађанског одељења.

 

 

 


ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ


У одељење судске праксе распоређују се:


1. судија Младен Мијатовић, за руководиоца одељења судске праксе у кривичној материји.

2. судија Сузана Цакић, за заменика руководиоца одељења судске праксе у кривичној материји.

3. судија Мирјана Лазић Раичевић, за руководиоца одељења судске праксе у грађанској материји.

4.судија Драгана Јанковић, за заменика руководиоца одељења судске праксе у грађанској материји.

 

 

Председници одељења судске праксе стараће се о уредном и благовременом вођењу регистратора судске праксе.

 

Поједине послове у овом одељењу обављаће судијски помоћници, распоређени у одељење судске праксе.

У одељење судске праксе се распоређују и судијски помоћници, распоређени и у припремно одељење.

 

 

 

ОСТАВИНЕ, ВАНПАРНИЦА,
СУДИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ ПОСЛОВА,
СУДИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА И ТУЖБАМА У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ

ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ, СУДИЈЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ТУЖБАМА У ВЕЗИ СА

УЗБУЊИВАЊЕМ, СУДИЈЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У

ПОРОДИЦИ

 

 

ОСТАВИНЕ

 

У оставинску материју распоређују се:

1. председник суда, судија Слободан Ивановић.

2. судија Мирјана Павић.

3. судија Драгана Богојевић.

4. судија Душан Ђерковић.

Судија Слободан Ивановић ће стално поступати у седишту суда, а по потреби на целом подручју суда. Замењиваће га судија Владан Цветковић, а у њиховом одсуству или немогућности поступања судија Ана Дамњановић.

Судије Мирјана Павић, Драгана Богојевић и Душан Ђерковић ће стално поступати у Судској јединици у Варварину, а по потреби на целом подручју суда. Судије Мирјана Павић и Душан Ђерковић и Драгана Богојевић, међусобно ће се замењивати.

 

 


ВАНПАРНИЦА

 

У ванпарничну материју распоређују се судије:

1. судија Ана Дамњановић

2. судија Дивна Стошић

 

Судија Ана Дамњановић ће стално поступати у седишту суда. У случају одсутности и немогућности поступања замењиваће је судија Јована Бјелица и судија Мирјана Лазић Раичевић.

 

Судија Дивна Стошић ће стално поступати у Судској јединици у Варварину, а по потреби на целом подручју суда. У случају одсутности и немогућности поступања замењиваће је судија Мирјана Павић.

 

 

 

СУДИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ ПОСЛОВА

 

Јавнобележничке послове у Судској јединици у Варварину, по налозима и надзором судије Дивне Стошић, обављаће судијски помоћник, по посебном распореду председника суда.

 

Сходно одредбама члана 53а Закона о јавном бележништву по приговорима странака изјављених против решења о одбијању јавног бележника да предузме службену радњу одлучиваће судије Драгана Јанковић, Верица Арсић и Мирјана Лазић Раичевић.

 

Сходно одредбама Закона о јавном бележништву и Закона о промету непокретности послове верификације уговора које су завели јавни бележници и вођења посебне евиденције уговора о промету непокретности обављаће по упутствима и надзором судије Ане Дамњановић обављаће државни службеници Марија Милосављевић, Соња Ђорђевић, Невена Радуловић, Дијана Петровић и Зорана Ђорђевић.

 

 

 


СУДИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА И ТУЖБАМА У ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

Сходно одредбама члана 7. Закона о заштити права на суђење у разумном року, поступак по приговору у поступку заштите права на суђење у разумном року водиће председник суда Слободан Н. Ивановић, који ће и одлучивати по приговору.

Поред председника суда, за судије које ће водити поступак и одлучивати по приговорима у поступку заштите права на суђење у разумном року, одређују се:

1. судија Младен Мијатовић

2. судија Драгана Јанковић

3. судија Елеонора Миладиновић

4. судија Владан Цветковић

5. судија Мирјана Лазић Раичевић

6. судија Сузана Цакић

Сходно одредбама Закона о заштити права на суђење у разумном року, по тужбама за накнаду неимовинске и имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року, поступаће судије:

1. судија Верица Арсић

2. судија Владан Цветковић

3. судија Елеонора Миладиновић

4. судија Мирјана Павић

5. судија Јасмина Рогановић

6. судија Биљана Мајсторовић

7. судија Драгана Јанковић

8. судија Јована Бјелица

9. судија Драгана Богојевић

10. судија Душан Радовић

11. судија Мирјана Лазић Раичевић

12. судија Драгиша Миљковић

13. судија Небојша Савковић

14.

15. судија Душан Ђерковић

Судије Мирјана Павић, Драгана Богојевић, Душан Ђерковић и Дивна Стошић, поступаће у Судској јединици у Варварину.

Председници првог и трећег; другог, десетог и једанаестог; четвртог и петнаестог; деветог и шеснаестог; петог и седмог; шестог и осмог, дванаестог и тринаестог већа међусобно ће се замењивати.

 


СУДИЈЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ТУЖБАМА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

 

За судије, које ће поступати по тужбама у вези са узбуњивањем, сходно одредбама Закона о заштити узбуњивача, одређују се :

1. судија Славица Франгеш

2. судија Елеонора Миладиновић

 


СУДИЈЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

 

За судије, које ће поступати у предметима по Закону о спречавању насиља у породици, одређују се:

 

1. Слободан Ивановић, председник суда.

2. Сузана Цакић

3. Небојша Савковић

4. Младен Мијатовић

5. Владан Цветковић

6. Мирјана Лазић Раичевић

7. Биљана Мајсторовић

8. Драгана Јанковић

9. Елеонора Миладиновић

 

Послове на приправности (дежурству) по Закону о спречавању насиља у породициобављаће председник суда, судија Слободан Ивановић и судије Сузана Цакић и Младен Мијатовић, према месечном распореду дежурстава који утврди председник суда или председник кривичног одељења по овлашћењу председника суда.