Судска власт


Најједноставније речено, судска власт је једна од три основне гране власти и њен задатак је да примјењује и тумачи законе које је донела законодавна власт (легислатива).

 

Дакле, уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску. Однос три гране власти заснива се на равнотежи и међусобној контроли.

 

Судска власт је независна.

 

Судска власт је јединствена на територији Републике Србије и припада судовима опште и посебне надлежности. Оснивање, организација, надлежност, уређење и састав судова уређују се законом. (чл. 4, 142 и 143 Устава Републике Србије)

 

Судови опште надлежности су: основни судови, виши судови, апелациони судови и Врховни касациони суд. Судови посебне надлежности су: привредни судови, Привредни апелациони суд, прекршајни судови, Виши прекршајни суд и Управни суд.

 

Врховни касациони суд је највиши суд у Републици Србији, са седиштем у Београду. (чл. 11 и 12 Закона о уређењу судова)

 

Виши суд је непосредно виши суд за основни суд када је то одређено Законом о уређењу судова, као и за питања унутрашњег уређења судова и примене Закона о судијама. (чл.15 Закона о уређењу судова)

 

Апелациони суд је непосредно виши суд за виши суд и основни суд.

 

Привредни апелациони суд је непосредно виши суд за привредни суд, а Виши прекршајни суд је непосредно виши суд за прекршајни суд.

 

Врховни касациони суд је непосредно виши суд за Привредни апелациони суд, Виши прекршајни суд, Управни суд и апелациони суд.