Председник суда

 

Законом о судијама регулисани су услови и избор председника суда, трајање и престанак функције, разлози за разрешење и поступак доношења одлуке о разрешењу, као и положај по престанку функције председника суда.

 

Права, овлашћења и обавезе председника суда прописани су Законом о уређењу судова и Судским пословником.

 

Сходно одредбама наведених прописа, председник суда:

 

 • представља суд,
 • организује рад у суду,
 • руководи судском управом, при чему неке послове може пренети и на председнике одељења или друге судије, осим оних који су у искључивој надлежности председника суда: одлучивање о правима судија на основу рада, о радним односима судског особља, о удаљењу судије и судије поротника са дужности, о покретању поступка за одлучивање о томе да ли су друге службе, послови или поступци неспојиви са дужношћу судије, о годишњем распореду послова и одступању од годишњег распореда послова, о одступању од редоследа пријема предмета и о одузимању предмета,
 • остварује надзор над радом судских одељења, Секретаријата и служби, прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин,
 • предузима мере за правилан и ефикасан рад суда, на основу сталног вршења увида у рад суда као целине, коришћењем одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности,
 • утврђује годишњи распоред послова у Врховном суду по претходно прибављеном мишљењу судских одељења и секретаријата, при чему одређује судију који ће га замењивати у случају спречености или одсутности,
 • доноси основе програма обуке судијских приправника,
 • разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток и исход,
 • доноси програм за ефикасније решавање предмета, што подразумева измене унутрашње организације суда, увођење прековременог рада судија и запослених, привремену прерасподелу радног времена и друге мере у складу са законом и овим пословником,
 • надзире рад нижих судова, при чему прибавља извештаје и друге релевантне податке,
 • организује обиласке нижих судова ради увида у примену прописа од стране судија, проблеме у суђењу као и све податке о раду, итд.
 • сазива Општу седницу, којом и председава итд.

 

 


 

Председника Основног суда у Крушевцу можете контактирати писаним путем, преко судске управе, слањем писмена на адресу у седишту суда (Трг косовских јунака број 3, 37000 Крушевац), са назнаком "Судска управа - За председника суда".

 

Састанак са председником суда потребно је претходно заказати преко административно-техничког секретара у седишту суда (канцеларија број 25, телефон 037/413-600), који ће утврдити дан и час одржавања тог састанка.