Судска управа

 

Судска управа обавља послове унутрашње организације у суду и обезбеђује услове за правилан и благовреман рад и пословање суда.

 

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:
    - уређивање унутрашњег пословања у суду;
    - старање о благовременом и уредном обављању послова у Суду;
    - позивање и распоређивање судија поротника;
    - разматрање притужби и представки;
    - вођење статистике и израда извештаја;
    - финансијско и материјално пословање суда;
    - стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
    - доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
    - послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
    - послови управљања судском зградом и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
    - послови везани за односе са јавношћу и комуникацију са медијима;
    - послови праћења судске праксе;
    - послови обиласка притворених малолетника и упознавања са њиховим проблемима,
    - послови вођења уписника према врстама васпитних мера;
    - други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.


Судску управу Основног суда у Крушевцу чине:

 

1. Председник суда, судија Слободан Н. Ивановић, канцеларија број 25 на другом спрату зграде у седишту суда;

2. Заменици вршиоца функције председника суда у седишту суда:

- судија Владан Цветковић, први заменик, који ће замењивати председника суда у случају спречености или одсутности, канцеларија број 28 и судија Рада Гочманац, која ће замењивати председника суда или првог заменика у случају спречености или одсутности, канцеларија број 29, на другом спрату зграде у седишту суда;

3. Заменик председника суда у судској јединици у Варварину:

- судија Мирјана Павић, канцеларија број 15, на првом спрату зграде у судској јединици у Варварину;

4. Секретар суда Зоран Кековић, канцеларија број 27, на другом спрату зграде у седишту суда;

5. Административно-технички секретар Марија Ржић, канцеларија број 25, на другом спрату зграде у седишту суда.