Остало судско особље


Осим судија и судијских помоћника, у Основном суду у Крушевцу су запослени још и записничари-дактилографи, уписничари, информатичар, судски извршитељи, рачуновође, достављачи, правосудни стражари, архивар, спремачице, као и други радници који својим заједничким трудом и радом омогућују ефикасно функционисање ове установе.

 

Дакле, остало судско особље обавља своје послове у оквиру посебних организационих јединица:


    - судска писарница,
    - рачуноводство,
    - дактило биро,
    - архива,
    - техничка служба и
    - информатичка служба.

 

Осим председника суда и његових заменика, посебну улогу у руковођењу, организовању и координацији рада судске администрације Основног суда у Крушевцу имају следећа лица :

 

- Секретар суда Зоран Кековић,  канцеларија број 27

- Административно-технички секретар Марија Ржић, канцеларија број 25

- Управитељ судске писарнице Бојан Милошевић, канцеларија број 13

- Шеф рачуноводства Тања Живановић, канцеларија број 8

- Шеф правосудне страже и противпожарне заштите Ненад Филиповић, канцеларија број 34А