Судијски помоћници


Према Судском пословнику, судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава запиник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

 

Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

 

Судијски помоћник Весна Милосављевић, поступаће у седишту суда у кривичном већу из чл.21. став 4. ЗКП-а, под надзором и упутствима председника и чланова већа. Распоређује се и у припремно одељење и одељење судске праксе у кривичној материји. Замењиваће је судијски помоћник Дијана Петровић.

 

Судијски помоћник на одређено време Дијана Петровић, поступаће у седишту суда у Судској управи у материји извршења кривичних санкција, под надзором и упутствима председника суда. Поступаће и у Ип већу под надзором и упутствима председника и чланова већа. Води регистар посебне евиденције уговора о промету непокретности у складу са одредбама Закона о промету непокретности и Правилника о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о уговорим о промету непокретности и оверених уговора о промету непокретности. Распоређује се и у припремно одељење и одељење судске праксе у кривичној материји. Замењиваће је судијски помоћник Весна Милосављевић.

 

Судијски помоћник на одређено време Марија Милосављевић поступаће у Судској управи под надзором и упутствима председника суда. Обрађиваће предмете који се односе на притужбе и представке странака. Поступаће и у Ип већу под надзором и упутствима председника и чланова већа. Води регистар посебне евиденције уговора о промету непокретности у складу са одредбама Закона о промету непокретности и Правилника о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о уговорим о промету непокретности и оверених уговора о промету непокретности. Одређује се за лице за обављање послова јавних набавки. Замењиваће је судијски помоћник Зоран Кековић.

 

Судијски помоћник Никола Долечек, поступаће у седишту суда у оставинској материји, под надзором и упутствима председника суда, судије Слободана Ивановића. Водиће регистар посебне евиденције уговора о промету непокретности у складу са одредбама Закона о промету непокретности и Правилника о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о уговорим о промету непокретности и оверених уговора о промету непокретности. Замењиваће га судијски помоћник Невена Радуловић.

 

Судијски помоћник на одређено време Невена Радуловић поступаће у седишту суда у оставинској материји, под надзором и упутствима председника суда, судије Слободана Ивановића. Поступаће и у Ип већу под надзором и упутствима председника и чланова већа.Водиће регистар посебне евиденције уговора о промету непокретности у складу са одредбама Закона о промету непокретности и Правилника о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о уговорим о промету непокретности и оверених уговора о промету непокретности. Замењиваће је судијски помоћник Никола Долечек.

 

Судијски помоћник Србољуб Стефановић, поступаће у седишту суда у Ип већу под надзором и упутствима председника и чланова већа. Именовани се распоређује и у одељење судске праксе у извршној материји.Замењиваће га судијски помоћник Бојан Беадер.

 

Судијски помоћник Снежана Ковачевић поступаће у Судској јединици у Варварину оставинској материји, под надзором и упутствима судија, као и у Ип већу под надзором и упутствима председника и чланова већа.

 

Судијски помоћник Соња Ђорђевић, поступаће у седишту суда у парничној материји по посебном распореду председника грађанског одељења. Поступаће и у Ип већу под надзором и упутствима председника и чланова већа. Распоређује се и у припремно одељење и одељење судске праксе у грађанској материји.Замењиваће је судијски помоћник Зорана Ђорђевић.

 

Судијски помоћник Зорана Ђорђевић, поступаће у седишту суда у парничној материји по посебном распореду председника грађанског одељења. Води регистар посебне евиденције уговора о промету непокретности у складу са одредбама Закона о промету непокретности и Правилника о вођењу посебне евиденције јавнобележничких записа о уговорим о промету непокретности и оверених уговора о промету непокретности. Распоређује се и у припремно одељење и одељење судске праксе у кривичној материји. Замењиваће је судијски помоћник Соња Ђорђевић.

 

 

Судијски помоћник Бојан Беадер поступаће у седишту суда у Ипв Ивк већу под надзором и упутствима председника и чланова већа. Замењиваће га судијски помоћник Србољуб Стефановић.

 

Судијски помоћник Ангелина Стевановић, поступаће у Судској јединици у Варварину оставинској материји, под надзором и упутствима судија, као и на пословима овере потписа, рукописа и преписа из надлежности суда, под надзором и упутствима судије Дивне Стошић. Замењиваће је судијски помоћник Снежана Ковачевић.

 

Пружање правне помоћи грађанима, у складу са законом, чл.101. и 102. Судског пословника, обављаће судијски помоћници:

Дијана Петровић,

Невена Радуловић, и

Ангелина Стевановић у Судској јединици у Варварину.