Sudske takse
 
Sudske takse se plaćaju u postupku pred sudom. Po odredbama Zakona o sudskim taksama koji je stupio na snagu 29.12.2015. godine i taksene tarife koja je
njegov sastavni deo.
 
Takse propisane Zakonom o sudskim taksama plaćaju lica po čijem predlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u sudskom postupku, a za koji je
navedenim zakonom utvrđeno plaćanje takse.
 
Za podneske i zapisnike koji zamenjuju podneske, taksu je dužno da plati lice koje je i podnosi, odnosno lice na čiji zahtev se sastavlja zapisnik.
 
Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obe strane, ukoliko u poravnanju
nije drugačije ugovoreno.
 
Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vandrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je
pokrenut postupak po vandrednom pravnom sredstvu.
 
Kada su, u skaldu sa Zakonom o sudskim taksama, taksu dužna da plate dva ili više lica zajedno, njihova obaveza je solidarna.
 
Obaveza plaćanja takse nastaje u vreme kako je propisano odrebom člana 3 Zakona o sudskim taksama.
 
Taksa se plaća najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka taksene obaveze, ako Zakonom o sudskim taksama nije drugačije određeno.
 
Takse predviđenom Taksenom tarfiom plaćaju u sudskim taksenim markama po pravilu u iznosu do 5.000 dinara, pri čemu se taksene marke lepe na podnesku ili
na sudskom spisu i poništavaju, a u iznosu preko 5.000 dinara, taksene marke plaćaju se u gotovom novcu, na propisani račun i potvrda o uplati prilaže se uz
podnesak za koji je taksa plaćena.
 
Nedovoljno plaćena ili neplaćena taksa ne zadržava tok sudskog postupka, ako Zakonom o sudskim taksama nije drugačije određeno.
 
 
Postupak za naplatu neplaćene takse regulisan je odredbama člana 37 do 42 Zakona o sudskim taksama.
 
 
Naplata takse zastareva u roku od 3 godine po isteku kalendarske godine u kojoj je nastala taksena obaveza.
 
 
Tekući računi Osnovnog suda u Kruševcu
 
 
 
Sudske takse: 840-29657845-37
 
Model: 97 Poziv na broj: 39 - 052

 
 
Troškovi krivičnog postupka, paušali, novčane kazne, oduzeta imovinska korist: 840-29623845-90
 
Model: 97 Poziv na broj: 39 - 052
 
 
 
Sudski depozit: 840-277802-49
 
Model: 97 Poziv na broj: 39 - 052