Nadležnost Osnovnog suda u Kruševcu

 

Osnovni sud u Kruševcu je nadležan da postupa na teritoriji Rasinskog okruga, koji pored Grada Kruševca, obuhvata još i opštine Varvarin i Ćićevac.

 

Sedište Osnovnog suda jeste u Gradu Kruševcu.

 

Na teritoriji opština Varvarin i Ćićevac postupa Sudska jednica u Varvarinu.

 

U sudskoj jedinici se preduzimaju sve sudske radnje iz parnične, izvršne i vanparnične pravne oblasti, a iz krivične oblasti samo izuzetno. U sudskoj jedinici obavljaju se poslovi overe potpisa, prepisa i rukopisa, a organizovane su službe prijema, pisarnice i druge prateće službe.

 

Osnovni sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset i deset godina ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud i odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti.

 

Osnovni sud u prvom stepenu sudi u građanskopravnim sporovima ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud. Osnovni sud u prvom stepenu sudi u stambenim sporovima; sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa; o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa; o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom; sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada.

 

Osnovni sud pruža građanima pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć ako nije nadležan drugi sud i vrši druge poslove određene zakonom.

 

Nadležni drugostepeni sudovi za Osnovni sud u Kruševcu jesu Viši sud u Kruševcu i Apelacioni sud u Kragujevcu.

 

Viši sud u Kruševcu odlučuje po žalbama na odluke Osnovnog suda u Kruševcu o određivanju mera obezbeđenja prisustva okrivljenog i u skraćenom krivičnom postupku, kao i na rešenja u građanskopravnim sporovima, na presude u sporovima male vrednosti, kao i o žalbama na odluke donete u vanparničnim postupcima ovog suda.

 

Apelacioni sud u Kragujevcu odlučuje po žalbama na odluke Osnovnog suda u Kruševcu u krivičnom postupku i građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje po žalbi nije nadležan Viši sud u Kruševcu.