понедељак, 08 март 2021 09:24
Поступак јавне набавке - електричне енергије редни број 1/21
- Одлука о спровођењу отвореног поступка ЈН 1/21 пдф-ицон
 
 
Документација за јавну набавку редни број 1/21:
- Јавни позив пдф-ицон
- Конкурсна документација - ОС Крушевац 1-21 пдф-ицон
 
 
Делови конкурсне документације генерисани путем Портала јавних набавки:
- Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима - пдф-ицон
- Критеријум за доделу уговора 1-21 пдф-ицон
- Упутство понуђачима како да сачине понуду - пдф-ицон