четвртак, 25 јул 2019 12:03

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за набавку добра - Коверте за судска писма за потребе Основног суда у Крушевцу за 2019. годину, редни број ЈНМВ 3/2019.

 

Детаљна документација:

Позив за подношење понуде за јавну набавку - пдф-ицон

Конкурсна документација за јавну набавку - пдф-ицон