Горе

Јавни извршитељи

И.И. бр. 898/20, закључак (116.96 кБ)
1) ПРОДАЈУ СЕ непокретности извршног дужника ЈЕЛИЦА СТАНКОВИЋ, Мишарска 22, Крушевац, ЈМБГ: 0111957786053, уписане у листу непокретности број 9106 КО Крушевац и то:
 
    - породична стамбена зграда површине у основи 143 м2, спратности П+1+Пк те укупне површине 429 м2, и у њеном наставку помоћни објекат спратности П, површине у основи 73 м2, постојећи на к.п.бр.5864/7, у улици Мишарска број 22, чија је вредност утврђена у укупном износу од ... динара.
И.Ив. бр. 24/21, закључак (113.46 кБ)
1) ПРОДАЈУ СЕ непокретности у својини извршног дужника уписане у листу непокретности 3140 КО Обреж, и то:

- објекат број 2, уписан као помоћна зграда површине 24 м2, постојећа на к.п.бр.2106, КО Обреж, чија је вредност утврђена у износу од ... динара;
- објекат број 3, уписан као помоћна зграда површине 11 м2, постојећа на к.п.бр.2106 КО Обреж, чија је вредност утврђена у износу од ... динара.